Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commerciëel gebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van fashionandjewels.com

Aan deze website heeft fashionandjewels.com veel aandacht besteed. De informatie op deze website wordt dagelijks gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, of onjuiste producten worden aangeboden, hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. Hiertoe behoren ook kennelijke fouten en kennelijke vergissingen. Hiervoor kan fashionandjewels.com niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder enige aansprakelijkheid te accepteren.

Deze website en iedere vorm van hierin opgenomen informatie, waaronder mede begrepen tekst, zijn het exclusieve eigendom van fashionandjewels.com en beschermd volgens Nederlandse en internationale auteursrechtwetgeving.

fashionandjewels.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, directe, indirecte, bijkomende en gevolgschade. fashionandjewels.com behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.

© fashionandjewels.com